Obrazac ID
I Z V J E Š Ć E
o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu
te doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu godine
/Iznos u kn i lp/
                 
I. I. PODACI O PODNOSITELJU IZVJEŠĆA
1. Naziv/Ime i prezime:
2. Adresa:
3. Porezni broj:
4. Identifikator
II. PODACI O ISPLAĆENIM PRIMICIMA I OBRAČUNU POREZA
1. ISPLAĆENI PRIMICI (članak 14. Zakona)
2. IZDACI ( 2.1.+ 2.2, članak 16. Zakona)
2.1. Uplaćeni doprinosi iz osnovice za obvezna osig. (od 2.1.1. do 2.1.3)
2.1.1. - za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti
2.1.2. - za mirovinsko osiguranje na temelju indiv. kapitaliz. štednje
2.1.3. - ostali doprinosi obračunani i obustavljeni od primitaka
2.2. Uplaćene premije osiguranja (od 2.2.1. do 2.2.3.
2.2.1. - životnog osiguranja s obilježjem štednje
2.2.2. - dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja
2.2.3. - dobrovoljnog mirovinskog osiguranja
3. DOHODAK (Članak 13. Zakona)
4. OSOBNI ODBICI (Članak 36. stavci 1.i 2. Zakona)
5. POREZNA OSNOVICA (3 - 4., članak 45. stavak 4. Zakona)
6. OBRAČUNAN POREZ NA DOHODAK I PRIREZ (6.1. + 6.2.)
6.1. - porez na dohodak
6.2. - prirez porezu na dohodak
7. UPLAĆEN POREZ NA DOHODAK I PRIREZ
8. Broj radnika i ostalih primatelja, odnosno umirovljenika
III. OBRAČUNANI DOPRINOSI
1. Doprinosi za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti
1.1. - doprinos za mirovinsko osiguranje
1.2. - dodatni doprinos za staž osiguranja koji se računa s poveć. trajanjem
2. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapit.štednje
2.1. - doprinos za mir. osig. na temelju individualne kapitalizirane štednje
2.2. - dodatni doprinos za staž osiguranja koji se računa s poveć. trajanjem
3. Doprinos za obvezna zdravstvena osiguranja
3.1. - doprinos za zdravstveno osiguranje
3.2. - doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
3.3. - poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
4. Doprinos za slučaj nezaposlenosti
4.1. - doprinos za zapošljavanje
4.2. - poseban doprinos za poticanje zapošljavanje osoba s invaliditetom
5. Broj osiguranih osoba
 
Datum sastavljanja:  
Potvrda primitka:
   
  (Pečat i potpis ovlaštene osobe)