Obrazac IPP
Izvješće o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke
u mjesecu godine
                 
I. PODACI O ISPLATITELJU
1. Naziv/Ime i prezime:
2. Adresa:
3. Porezni broj:
II. PODACI O ISPLAĆENIM PRIMICIMA I OBRAČUNANOM I UPLAĆENOM POSEBNOM POREZU
R.br. Vrsta primitka Broj
stjecatelja
Porezna osnovica
(u kunama i lipama)
Iznos posebnog poreza
(u kunama i lipama)
1 2 3 4 5
1. Plaća
2. Mirovina
3. Drugi dohodak
4. Dividende i udjeli u dobiti
   
UKUPNOU _________________, _____________ godine M.P.______________________________
(potpis ovlaštene osobe)