REGOS-Središnji registar osiguranika OBRAZAC R-Sm
Stranica A

SPECIFIKACIJA PO OSIGURANICIMA
O OBRAČUNANIM DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA MIROVINSKA OSIGURANJA
I. OSNOVNI PODACI
 1. IDENTIFIKATOR OBRASCA
 2. PODACI ZA  Mjesec :  Godinu :  3. Vrsta obraźuna/ispravka  
 4. Broj osiguranika za koje se podnosi obrazac R-Sm
 5. Broj stranica B koje se prilažu stranici AII. PODACI O OBVEZNIKU PODNOŠENJA PODATAKA
 1. MB OBVEZNIKA    
 2. JMBG OBVEZNIKA ILI  
 3. NAZIV/IME I PREZIME OBVEZNIKA
 4. ADRESA OBVEZNIKA
 5. VRSTA OBVEZNIKA  

III. KONTROLNI PODACI PO OBVEZNIKU PODNOŠENJA PODATAKA
1. Iznos obračunane plaće/naknade/dugog dohotka
2. Iznos osnovice za obračun doprinosa
3. Iznos obračunanog doprinosa za I. stup
4. Iznos obračunanog doprinosa za II. stup
5. Iznos isplaćene plaće/nakanade/drugog dohotka
6. Godina i mjesec isplate plaće/nakande/drugod dohotka          
                     -                     -                     -                    
 
POPUNJAVA REGOS POTPIS OVLAŠTENE OSOBE OBVEZNIKA PODNOŠENJA PODATAKA

Datum zaprimanja

Potpis i ovjera službene osobe

_________________________

_________________________


M.P.