Aktualno:

22.12.2014.
Izmjene zakona o PDV-u

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u propisuje se mogućnost oporezivanja prema naplaćenim naknadama ako vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a uz pravo na odbitak pretporeza nakon plaćanja računa isporučitelju. Porezni obveznici koji žele primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama moraju najkasnije do kraja tekuće kalendarske godine podnijeti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave o početku primjene postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Prijelaznim odredbama tog Zakona propisuje se da porezni obveznici sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu čija vrijednost isporuka dobara i usluga u 2014. godini nije bila veća od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a, koji žele početi primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama od 1. siječnja 2015., moraju o tome najkasnije do 20. siječnja 2015. dostaviti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Porezni obveznici koji su do 31. prosinca 2014. obračunavali PDV prema naplaćenim naknadama mogu do 20. siječnja 2015. dostaviti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave da od 1. siječnja 2015. žele obračunavati PDV prema obavljenim isporukama. Ako porezni obveznici iz stavaka 1. i 2. ovoga članka do 20. siječnja 2015. ne dostave pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave o promjeni načina obračuna PDV-a, smatrat će se da od 1. siječnja 2015. primjenjuju postupak obračuna PDV-a koji su primjenjivali i u 2014. godini.
FINANSING d.o.o.
knjigovodstveni servis
ZAGREB - OSIJEK