Aktualno:

6.12.2018.
porezne promjene od 1. siječnja 2019. godine

POREZ NA DOHODAK
- porezni razred 17.500,00kn povećava se na 30.000,00kn što znači da će se stopa od 24% primjenjivati na poreznu osnovicu do 30.000,00kn, a porezna stopa od 36% primjenjivat će se na osnovicu iznad 30.000,00kn 
- godišnji porez na dohodak plaćat će se po stopi od 24% na poreznu osnovicu do visine 360.000,00 kuna te po stopi od 36% na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 360.000,00 kuna 
- ukidaju se doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,7%) i doprinos za zaštitu na radu (0,5%) dok se povećava doprinos za zdravstveno osiguranje sa 15% na 16,5% •
- (ukupan trošak doprinosa na plaću za poslodavce bit će manji za 0,7% nakon ovih promjena) 
- Utvrđivanje paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu prenosi se na jedinice lokalne samouprave koje će moći utvrditi visinu poreza u rasponu od 150,00 – 1.500,00 kn po krevetu odnosno smještajnoj jedinici (reforma za iznajmljivače u turizmu) – oni gradovi i općine koji ne donesu odluku o visini tog paušala on će iznositi 750,00 kuna 
- primitak u naravi s osnove dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica po povoljnim uvjetima više se neće smatrati dohotkom od nesamostalnog rada već dohotkom od kapitala ali po stopi od 24% te bi za nju umjesto dohotka od 17.500 kuna prag bio 30.000 kuna mjesečno, dok bi sve iznad toga bila primijenjena stopa od 36%. 
- primitci po osnovi privremenih odnosno povremenih poslova u poljoprivredi oporezivat će se po stopi od 12% kao konačan drugi dohodak 
- širenje prava na osobni odbitak za uzdržavane članove obitelji (stipendije učenika i studenata do 15.000,00kn, što je sada slučaj, ne bi uzimali pravo na olakšicu kod roditelja) 
- pri utvrđivanju osobnih odbitaka za uzdržavane članove obitelji neće se više uzimati u obzir odštete od osiguranja isplaćene zbog teške ozljede i priznate invalidnosti 
- član uprave , izvršni direktor trgovačkog društva i upravitelj zadruge koji nije po toj osnovi osiguran, obveznik je doprinosa u visini razlike između doprinosa prema osnovici osiguranja propisanoj (umnožak prosječne plaće u RH i koeficijenta 0,65 što je za 2019 godinu 5.491,20 kn) i doprinosa temeljem koje je prijavljen kao osigurana osoba. Navedeno će se postići godišnjim obračunom u kojem će se utvrditi eventualna razlika doprinosa za uplatu po rješenju Porezne uprave. Za člana uprave zaposlenog u društvu u kojem tu dužnost obavlja obveznik plaćanja doprinosa po osnovi radnog odnosa je trgovačko društvo kao poslodavac (na osnovicu određenu kao i do sada) dok je za obveze doprinosa utvrđene prema godišnjoj osnovici obveznik plaćanja sam član uprave 
- neoporezivi primici povećavaju se sa 2.500 na 7.500 kuna na godišnjoj razini (od 01. prosinca 2018. godine) 
- briše se odredba kojom je bilo propisano da se dohotom od osiguranja smatraju i primici u visini uplaćenih premija dobrovoljnoga mirovisnkog osiguranja a koje su bile oslobođene od plaćanja poreza na dohodak te su poslodavcu ili osobno poreznom obvezniku koji obavlja samostalnu djelatnost bile porezno priznati rashod odnosno izdatak 
- primitkom po osnovi povoljnijih kamata smatra se razlika između ugovorne niže i stope kamata od 2% godišnje (do sada 3%)
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
- Smanjenje opće stope PDV-a sa 25% na 24% (od 01. siječnja 2020. godine) 
- proširenje primjene stope PDV-a od 13% na isporuku:
živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva
svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva;
- svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi;
- žive ribe;
- svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka;
- svježih ili rashlađenih rakova: jastozi, hlapovi, škampi, kozice;
- svježeg ili rashlađenog povrća, korjena i gomolja;
- svježeg i suhog voća i orašastih plodova;
- svježih jaja peradi, u ljusci;
- PDV-om od 5% poporezivat će se svi lijekovi bez obzira sa receptom i bezreceptni
- smanjenje stope PDV-a n a usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika sa 25% na 13% onih koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost po posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje središnjeg državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo
- propisuje se ulazak u sustav PDV-a u tijeku godine ako se ostvare isporuke veće od 300.000,00kn (neovisno o mjesečnom ili kvartalnom poduzetniku)-trenutno se upisuju po isteku sljedeće kalendarske godine
- predlaže se ukidanje obrasca INO-PPO
- porezni obveznici uz prijavu PDV-a elektroničkim putem podnosit će i posebnu evidenciju o primljenim računima (URA) u svrhu sprječavanja poreznih prijevara
- pojednostavljenje: uvođenje praga od 77.000,00 kuna kako bi se poreznim obveznicima koji isporučuju elektroničke usluge u druge države članice u vrijednosti manjoj od 77.000,00 kuna pojednostavilo poslovanje; izdavanje računa prema pravilima o izdavanju računa države članice u kojoj porezni obveznik ima sjedište (prije; prema propisima svake države članice potrošnje u koju obavljaju isporuke elektroničkih usluga)
- usklađivanje sa zahtjevima Europske komisije u pogledu ukidanja odbitka pretporeza kod osobnih automobila (neovisno o vrijednosti 400.000,00 kn) i prava na pretporez za plovila i zrakoplove. Iznimno, porezni obveznik može odbiti ukupni pretporez ako se radi o plovilima i zrakoplovima kojima se obavlja djelatnost prijevoza putnika i dobara te iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju te ako se radi o osobnim automobilima i drugim prijevoznim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara..
POREZ NA NEKRETNINE
- ukidanje prijenosa porezne obveze za isporuke nekretnina koje prodaje ovršenik u postupku ovrhe
- smanjenje stope poreza na promet nekretnina na 3% na sve ugovore sklopljene od 01. siječnja 2019. godine 
FINANSING d.o.o.
knjigovodstveni servis
ZAGREB - OSIJEK