Aktualno:

6.12.2010.
Izmjena pravilnika o porezu na dobit

U nastavku je dan kratak pregled izmjena
1.Rashodi Rashodima poreznog razdoblja smatraju i rashodi po osnovi uplaćenih premija dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist zaposlenika.
2.Troškovi sredstava za osobni prijevoz troškovima za koje se ne povećava porezna osnovica, pored troškova osiguranja, kamata povezanih s nabavom imovine (sredstva) i plaćenog poreza na cestovna motorna vozila i poreza na plovila, smatraju i naknade i pristojbe koje se plaćaju pri registraciji sredstva za osobni prijevoz.
3.Manjkovi na imovini regulirani su uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se za iznos manjkova na imovini mogla uvećati osnovica poreza na dobit (ne smatraju se primitkom u naravi - plaćom), na način da osim uvjeta da odluku o manjkovima koji uvećavaju osnovicu poreza na dobit mora donijeti nadzorni odbor ili skupština (od sada može i upravni odbor ukoliko ga Društvo ima), mora biti ispunjen i uvjet da ne postoje objektivne mogućnosti utvrđivanja osobne odgovornosti radnika.
Uvedena je obveza vođenja evidencija o troškovima učinjenim za privatne potrebe fizičkih osoba (skrivene isplate dobiti odnosno izuzimanja, te povlastice) koja osobito sadrži sljedeće podatke: nadnevak nastalih troškova, ime i prezime, adresa, te OIB osobe kojoj su podmireni takvi troškovi, vrsta troškova, te iznos nastalih troškova.
4.Zatezne kamate između povezanih osoba Utvrđeno je da se porezna osnovica povećava za rashode po osnovu zateznih kamata između povezanih osoba izmijenjen je i dopunjen na način da je precizno određeno tko se smatra povezanom osobom u smislu ovog Zakona. Tako je određeno da se povezanim osobama smatraju osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva. Do navedenih izmjena povezanim osobama su se smatrale osobe iz članka 41. Općeg poreznog zakona.
5.Predujam dobiti Detaljnije su propisani uvjeti i način tretiranja predujmljene dobiti, te obveza vođenja posebnih evidencija. Tako je utvrđeno da:
•Isplata predujma dobiti obvezno se obavlja na žiro račun sukladno propisima o porezu na dohodak,
•U slučaju nastanka razlike (više isplaćenog predujma u odnosu na ostvarenu dobit), ista se, za porezne svrhe, ne može u poslovnim knjigama preoblikovati u neki drugi oblik potraživanja,
•Pri isplati predujma dobiti tijekom poreznog razdoblja porezni obveznik treba postupati sukladno posebnim propisima kojima se propisuje mogućnost isplate predujma dobiti, te pažnjom dobrog gospodarstvenika i u dobroj vjeri, odnosno izvršiti isplatu predujma dobiti do iznosa kojeg pokazuje privremeni račun dobiti i gubitka,
•Ako porezni obveznik isplaćuje predujmove dobiti, isti je obvezan voditi evidenciju o isplaćenim i podmirenim predujmovima dobiti koja osobito sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, adresa i OIB osobe kojoj je isplaćen predujam, nadnevak i iznos isplaćenog predujma, te nadnevak i iznos podmirenog predujma. Evidencija o isplaćenim i podmirenim predujmovima dobiti obvezno se prilaže uz prijavu poreza na dobit.
6.Kamate između povezanih osoba Utvrđeno da se kamate između povezanih osoba rezidenata i nerezidenata t, primjenjuju i na povezane osobe rezidente, ako jedna od povezanih osoba ima povlašteni porezni status, odnosno plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope ili je oslobođena plaćanja poreza na dobit, ili ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja. Suština ove odredbe je da se u tom slučaju prihod od kamate na dane zajmove obračunava najmanje do visine kamate koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba, a rashod od kamate na primljene zajmove priznaje najviše do visine kamate koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba (trenutno u visini eskontne stope HNB od 9%).
7.Predmet oporezivanja porezom po odbitku (softver) Utvrđeno je da u naknade za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva spadaju i naknade za softver, stoga se porez po odbitku plaća ako naknada za softver ima elemente autorskih prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva odnosno ako se radi o ustupanju autorskih prava na korištenje softvera radi prodaje ili radi daljnjeg razvitka pri čemu se ustupa na vremenski ograničeno korištenje zaštićeno autorsko pravo. Porez po odbitku ne plaća se na naknade za softver ako se radi o kupnji softvera za korištenje.
Pored navedenih izmjena i dopuna, Pravilnikom su detaljnije regulirana i druga pitanja (rashod amortizacije koji se priznaje za: plovila, zrakoplove, apartmane i kuće za odmor, te prijenos poreznog gubitka u slučaju statusnih promjena) Finansing d.o.o.
knjigovodstveni servis
Zagreb - Osijek